top of page

Kvalitet och Miljö policy

Kvalitetspolicy

Urban Miners ska skapa förtroende hos kunder, ägare, myndigheter och samarbetspartners genom att leverera produkter och tjänster med överenskomna egenskaper där lagefterlevnad är grundläggande.

 

Vi ska bedriva vårt kvalitetsarbete med affärsmässighet, kundfokus, engagemang och målinriktning. 

 

Vi vill ständigt förbättra och utveckla vårt kvalitetsarbete genom vårt miljö- och kvalitetsledningssystem. 

Vi strävar efter att vara den föredragna affärspartnern av optimerade och hållbara återvinningslösningar och uppnå kundernas lojalitet och respekt.

Vi använder den kunskap vi får från erfarenheter och samarbete med våra partners för att stärka våra operativa och tekniska verktyg.

Vi arbetar ständigt med att alltid kunna erbjuda våra kunder kompetens, uppmärksamhet och prioritera deras intressen och behov. 

Vi strävar efter att använda vårt kvalitetshanteringssystem som en faktor för affärsstöd och hållbarhetsarbete.

Vi skall följa tillämpliga lagar, bolaget uppförandekod samt sätta motsvarande tydliga krav på leverantörer och samarbetspartners.

Miljöpolicy 

Urban Miners samlar in, hanterar, sorterar och distribuerar IT produkter för återanvändning och elektronikskrot för återvinning av ädelmetaller, sällsynta jordartsmetaller och andra icke järnhaltiga metaller. Genom en anpassad sorterings och distributionsprocess maximeras återvinningsgraden vilket i sin tur kraftigt minskar den globala miljöpåverkan genom:

 

  • minskning av råvarubehov, utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning inom konventionell gruvdrift 

  • minskade utsläpp av växthusgaser, restprodukter och energiförbrukning vid produktion i smältverk och raffinaderier.

  • minskade utsläpp från transporter. 

  • minskade utsläpp/föroreningar och miljöpåverkan från annan/oreglerad avfallshantering.

  • minskade arbetsmiljöproblem inom annan/ oreglerad avfallshantering.

 

Urban Miners skall i samarbete med tillsynsmyndigheter, kunder, leverantörer och samarbetspartners tillse att verksamheten utövas enligt gällande lagkrav, med bästa tillgängliga teknik och enligt vid vart tillfälle gällande miljöpolicy, förbättringsmål och bolagets värdegrund och uppförandekod.

bottom of page